Kontakt:

+48 534 052 819

Lubuskie Bony Wsparcia - ważne informacje

Uprzejmie informujemy, iż wspólnie z Zarządem Województwa Lubuskiego podjęliśmy decyzję o wznowieniu konkursu w ramach projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - ZIPH i przeprowadzeniu naboru uzupełniającego w oparciu o poniższe zasady.

- Przewidywany termin zamieszczenia ogłoszenia o naborze uzupełniającym to 18 sierpnia 2020 r. Nabór uzupełniający zostanie przeprowadzony w ciągu co najmniej 5 dni od daty publikacji ogłoszenia o naborze (przewidywany termin to 25 sierpnia 2020 r.) i będzie trwał 8 godz. (w godz. od 8:00 do 16:00). Nabór będzie realizowany za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego do składania wniosków (czyli analogicznie jak w ramach naboru zrealizowanego w dniu 01 lipca br.). Do oceny zostaną skierowane wszystkie złożone wnioski. Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na stronie Operatora: www.ziph.pl  oraz stronie projektu: www.bonywsparcia.ziph.pl Zachęcamy jednocześnie do skorzystania z pomocy w zakładce FAQ, kontaktu mailowego: info.covid@ziph.pl  oraz z pomocy infolinii: +48 533 779 421, +48 534 052 819.

- Zarząd Województwa Lubuskiego wydał rekomendację, zgodnie z która dostały doprecyzowane zasady przeprowadzania oceny formalnej i poprawy wniosku.
Zgodnie z Regulaminem – istnieje możliwość jednorazowej korekty w części formalnej wniosku. Poprawki dotyczą wyłącznie oczywistych omyłek – nie mogą natomiast dotyczyć możliwości uzupełnienia braków merytorycznych. Wniosek z nieuzupełnionymi polami w części merytorycznej będzie odrzucany bez możliwości poprawy. Załączamy wzór wniosku o dofinansowanie obrazujący możliwości naniesienia poprawek (pola zielone – możliwe do poprawy, pola czerwone – brak możliwości poprawy i odrzucenie wniosku, pola pomarańczowe – brak możliwości poprawy, ale nieuzupełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku, przy czym brak uzasadnienia wyboru odpowiedzi „TAK” w sekcji G Wniosku o Bon stanowi podstawę do nieprzyznania punktów w ramach kryterium). Powyższe zasady nie będą egzekwowane wyłącznie w ramach naboru uzupełniającego – informujemy, iż wnioski złożone w dniu 01 lipca br. również podlegają ocenie w oparciu o powyższe reguły: do oceny merytorycznej nie mogą bowiem być kierowane wnioski zawierające uchybienia i braki o charakterze merytorycznym. Należy także zwrócić uwagę na poprawność stosowanych wzorów – należy stosować wzory opublikowane przez Operatora ZIPH.

- Z ubiegania się o dofinansowanie o bon wykluczeni są członkowie organów zarządzających Operatora oraz firmy z nimi powiązane w myśl zapisów Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. W tym miejscu podkreślamy, iż zasada ta była dotychczas respektowana przez ZIPH pomimo braku zapisu w Regulaminie. Powyższe zasady zostaną ujęte w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH”.

Co się zmieni?
Regulamin zostanie zaktualizowany w powyższym zakresie. Regulamin oraz wzory dokumentów (wniosek i załączniki) zostaną zamieszczone na stronie Operatora w dniu ogłoszenia naboru uzupełniającego. We wzorach dokumentów (wniosek i załączniki) zostaną naniesione poprawki wyłącznie o charakterze systematyzującym.

Co się nie zmieni?
Kryteria dopuszczające i punktowane pozostają bez zmian.
Z uwagi na powyższe, Beneficjenci, którzy złożyli wniosek w pierwszym naborze nie muszą już składać kolejnych, chyba, że będą chcieli poprawić poprzedni.

MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA WNIOSKU
Informujemy zatem Państwa o możliwości wycofania aktualnie złożonego wniosku, dokonaniu ewentualnych poprawek i ponownym jego złożeniu w ramach naboru uzupełniającego. Wniosek można wycofać w trybie opisanym w § 8 ust. 13 Regulaminu: „Wnioskodawca może wycofać z procesu oceny złożony Wniosek o Bon, bez podania przyczyny, przez złożenie skanu podpisanego oświadczenia w formie elektronicznej na dedykowany adres poczty elektronicznej: bony.covid@ziph.pl”. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu wniosku i jego ponownym złożeniu w ramach naboru uzupełniającego, prosimy o przesłanie informacji do Operatora (skan podpisanego oświadczenia - wg załączonego wzoru) na adres e-mail: bony.covid@ziph.pl w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59. Jeśli w dniu przeprowadzenia naboru uzupełniającego złożycie Państwo ponownie wniosek – nie dokonując wcześniej zgłoszenia wycofania poprzedniego we wskazanym powyżej terminie – oba wnioski zostaną odrzucone.

DOKUMENTY:

OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU WNIOSKU 

WNIOSEK - WERSJA DEMO - KOLOR

Skontaktuj się z nami: