Kontakt:

+48 534 052 819

Lubuskie Bony Wsparcia - wyniki konkursu

W związku z ogłoszonymi w dniach 1 lipca i 25 sierpnia br. naborami wniosków w ramach projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH” w dniu dzisiejszym przedstawiamy listę rankingową.

Do każdego Wnioskodawcy w najbliższych dniach zostanie skierowana informacja o wyniku oceny, zawierająca karty oceny merytorycznej. Informacja zostanie wysłana wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku o bon.

Alokacja środków w ramach Konkursu wynosi:
Budżet konkursu (wartość dofinansowania): 13 457 361,42 zł, w tym:
• budżet wydzielony dla firm średnich (10%): 1 345 736,14 zł
• budżet wydzielony na procedurę odwoławczą (10%): 1 345 736,14 zł

LISTA RANKINGOWA KONKURSU (aktualizacja z dnia 15.12.2020):

 

Aktualizacja listy rankingowej obejmuje:
- wnioski o numerach: 0075/2020/LBW/ZIPH, 0401/2020/LBW/ZIPH i 0729/2020/LBW/ZIPH zostały zamieszczone na liście wniosków odrzuconych (tj. wniosków, które nie uzyskały min. 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. 13 pkt. i/lub niespełniających kryteriów dopuszczających)
- wniosek o numerze 0142/2020/LBW/ZIPH został zamieszczony na liście rankingowej (pozycja wcześniej nieuwzględniona w wyniku omyłki Operatora)

- wniosek o numerze: 0397/2020/LBW/ZIPH - korekta nazwy firmy na wniosek przedsiębiorcy

Wyjaśnienie do listy rankingowej:

• Wnioski o Bon są zamieszczone na liście według malejącej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów: kryterium decydującym o kolejności na liście rankingowej i jednocześnie rozstrzygającymi o przyznaniu dofinansowania jest % spadku przychodów;
• Wnioski oznaczone kolorem zielonym – są rekomendowane do uzyskania dofinansowania.
• Wnioski oznaczone kolorem żółtym – są umieszczone na liście rezerwowej. Wnioski o Bon z listy rezerwowej będą rekomendowane do podpisywania Umowy sukcesywnie w przypadku wycofywania się z podpisania Umowy którejś ze stron wcześniej rekomendowanego Wniosku o Bon lub nastąpi zwiększenie alokacji (zmiany w alokacji mogą obejmować również przesunięcia z alokacji podstawowej do alokacji odwoławczej i w drugą stronę)
• Wnioski w poz. 3, 14, 142 otrzymują decyzję pozytywną warunkową (do czasu zawarcia umowy Wnioskodawcy są zobowiązane przedłożyć dokument potwierdzający w sposób obiektywny kwalifikację środka trwałego, np. opinię GUS w Łodzi).

Wnioski niezamieszczone na liście rankingowej, które nie uzyskały min. 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. 13 pkt. i/lub niespełniające kryteriów dopuszczających (aktualizacja z dnia 15.12.2020)PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Od oceny merytorycznej przysługuje Wnioskodawcy odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany we Wniosku o Bon adres. Proszę zatem o monitorowanie swojej skrzynki pocztowej (wiadomość może wpaść do spamu!)
2. Odwołanie wnoszone jest w formie elektronicznej do Operatora (skan pisma) i zawiera:
- numer Wniosku o Bon,
- wskazanie kryteriów wyboru Wniosków, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
- wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
- podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania.
3. Operator zaleca złożenie odwołania na załączonym wzorze.
4. Odwołanie (skan pisma) należy przesłać w ww terminie na adres: info.covid@ziph.pl  
5. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 21 dni roboczych od dnia wpływu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
6. W trakcie rozpatrywania odwołania Operator zobowiązuje się do:
- zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny Wniosku,
- zapoznania się z treścią odwołania, wnikliwe przeanalizowanie zarzutów oraz w razie konieczności skierowania Wniosku o Bon do ponownej oceny.

WZÓR WNIOSKU O ODWOŁANIE 

Skontaktuj się z nami: