Kontakt:

+48 534 052 819

Aktualizacja listy rankingowej - 4.02.2021

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy proces oceny odwołań. Do ich oceny zaangażowaliśmy zewnętrznych ekspertów. Przypominamy, iż alokacja na odwołania wynosi 1 345 736,14 zł. Ocena w ramach procedury odwoławczej jest oceną ostateczną złożonego wniosku. Do każdego Wnioskodawcy w najbliższym czasie zostanie skierowana drogą mailową informacja o wyniku oceny.

W dniu dzisiejszym publikujemy:

1. Listę rankingową wniosków 

Lista uwzględnia:

- wnioski zakwalifikowane do dofinansowania (oznaczone kolorem zielonym), w tym wnioski zakwalifikowane wskutek zwiększenia alokacji decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego oraz wnioski pozytywnie rozpatrzone w wyniku procedury odwoławczej. Środki niewykorzystane w ramach procedury odwoławczej oraz oszczędności wynikające z otrzymanych rezygnacji są kierowane na finansowanie kolejnych wniosków z listy rezerwowej. W ten sposób, do dofinansowania został zakwalifikowany wniosek o nr 0420/2020/LBW/ZIPH. Przypominamy, iż w przypadku równej liczby punktów wnioski są ułożone w kolejności malejącej wg % spadku przychodów.

- wnioski ujęte na liście rezerwowej (oznaczone kolorem żółtym).

2. Listę wniosków, niezakwalifikowanych do dofinansowania

Nie uzyskały one min. 13 pkt. i/lub nie spełniły kryterium dopuszczającego „Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia”, jak również wnioski, dla których wpłynęła rezygnacja z podpisania umowy

Wartość wniosków skierowanych do dofinansowania, zgodnie z listą rankingową, wynosi 18.349.281,51 zł, przy czym w pierwszej kolejności podpisywane są umowy z Wnioskodawcami, których wnioski zostały wyłonione do dofinansowania zgodnie z listą rankingową z dnia 07 grudnia 2020 r. oraz wnioski skierowane do dofinansowania wskutek przeprowadzonej procedury odwoławczej. Przewidywany termin zakończenia kontraktacji tych umów to 28 luty 2021 r. Ponadto, bezzwłocznie po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększającego wartość alokacji na udzielenie kolejnych bonów, przystąpimy do procesu kontraktacji środków z przedsiębiorcami, których wnioski zostały zarekomendowane do dofinansowania w ramach tzw. dodatkowej puli środków (lista tych wniosków została opublikowana dnia 22 stycznia br, gdzie są oznaczono w poz. 150-198).

Skontaktuj się z nami: