Kontakt:

+48 534 052 819

Wyjaśniamy: Kryterium „Utrzymanie miejsc pracy

W związku z pytaniami kierowanymi przez Grantobiorców, dotyczących z konieczności spełnienia kryterium dopuszczającego „Utrzymanie miejsc pracy”, przedstawiamy niżej stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie2020.

Każdy z Grantobiorców jest zobowiązany utrzymać dotychczasową liczbę miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy (liczonych od dnia złożenia Wniosku o Bon), wg stanu zatrudnienia na dzień 30.04.2020 r.

W celu wykazania utrzymania miejsc pracy przedsiębiorca może skorzystać ze sposobu wyliczania miejsc pracy ( utworzonych na podstawie stosunku pracy) stosowanego we wskaźnikach rezultatu i/lub produktu w projektach dofinansowywanych ze środków UE (na podstawie EPC - jednostki przeliczeniowej służącej do ustalania stanu zatrudnienia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, wskazanej też w kryterium punktowanym - Tworzenie nowych miejsc pracy). W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę pojęcie miejsca pracy należy odnieść do pełnych etatów. EPC to ekwiwalent jednego pełnego czasu pracy - oznacza jeden osobo-rok pracy pełnoetatowej (np. pracownik pracujący na całym etacie w ciągu całego roku sprawozdawczego = 1,0 EPC, pracownik pracujący na ¼ etatu w ciągu całego roku sprawozdawczego = 0,25 EPC).

Stanowiska pracy mogą być też na niepełny etat lub sezonowe. Praca świadczona sezonowo i w niepełnym wymiarze godzin musi zostać przeliczona na pełen etat za pomocą ekwiwalentu pełnego czasu pracy – EPC (etaty częściowe powinny zostać zsumowane bez zaokrąglenia do pełnych jednostek).

Powyższy sposób nie dotyczy jednak umów cywilnoprawnych.

Oświadczenie - Utrzymanie miejsc pracy (pobierz)

Skontaktuj się z nami: