Kontakt:

+48 534 052 819

Wyjaśniamy: Utworzenie nowego miejsca pracy

Zapisy Regulaminu i umowy wskazują, iż nowe miejsce pracy oznacza zwiększenie stanu zatrudnienia w porównaniu do stanu na dzień 30.04.2020 r., przy uwzględnieniu kilku warunków. Znajdzieice je poniżej.

- jedno nowe miejsce pracy należy rozumieć jako ekwiwalent 1 pełnego czasu pracy;

- miejsce pracy należy utworzyć w okresie rzeczowej realizacji Operacji.

- miejsce pracy musi zostać utrzymane przez 12 miesięcy, liczonych od dnia jego utworzenia – przy czym, okres 12 miesięcy musi zostać osiągnięty łącznie w okresie maksymalnie 18 miesięcy (licząc od dnia utworzenia miejsca pracy).

Należy zatem uwzględnić nie tylko planowaną do utworzenia liczbę miejsc pracy, ale i okres utrzymania zatrudnienia. Przykładowe sposoby na zrealizowanie wskaźnika 1 nowe miejsce pracy:

1) zatrudnienie 1 pracownika – na 1 etat na 12 miesięcy;

2) zatrudnienie 2 pracowników – każdy na min. ½ etatu, na okres 12 miesięcy;

3) zatrudnienie 4 pracowników – każdy na min. ¼ etatu na okres 12 m-cy.

Oświadczenie o utworzenia nowego miejsca pracy (pobierz)

Skontaktuj się z nami: