Kontakt:

+48 534 052 819

Aktualności

Aktualizacja Regulaminu (01.03.2022)

Publikujemy najnowszą wersję Regulaminu projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - edycja ZIPH". Informujemy, że zmianie uległy zapisy w  § 3 pkt. 9 i 11.

01.03.2022WIĘCEJ

Informacje dot. promocji projektu

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z § 5 pkt. 2.2 umowy o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców, Grantobiorca jest zobowiązany do „(…)  Oznaczania dokumentów i innych bezpośrednich efektów będących wynikiem realizacji Operacji, a także miejsca realizacji Operacji informacją o współfinansowaniu Unii Europejskiej zgodnie z treścią Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.”

09.11.2021WIĘCEJ

Zawieszenie działalności a trwałość operacji

Zgodnie z opinią Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie art. 25 Prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

16.08.2021WIĘCEJ

Aktualizacja listy rankingowej (10.05.2021 r.)

Przedstawiamy aktualizację listy rankingowej. Informujemy, iż w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zawarliśmy umowy z wszystkimi Grantobiorcami – tj. 212 umów.

10.05.2021WIĘCEJ

Aktualizacja Regulaminu (07.05.2021 )

Publikujemy najnowszą wersję Regulaminu projektu: "Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców - edycja ZIPH". Informujemy, że zmianie uległy zapisy w  § 3 pkt. 3 i 7 oraz w § 9 pkt. 10.

10.05.2021WIĘCEJ

Wyjaśniamy: Utworzenie nowego miejsca pracy

Zapisy Regulaminu i umowy wskazują, iż nowe miejsce pracy oznacza zwiększenie stanu zatrudnienia w porównaniu do stanu na dzień 30.04.2020 r., przy uwzględnieniu kilku warunków. Znajdzieice je poniżej.

23.04.2021WIĘCEJ

Wyjaśniamy: Kryterium „Utrzymanie miejsc pracy

W związku z pytaniami kierowanymi przez Grantobiorców, dotyczących z konieczności spełnienia kryterium dopuszczającego „Utrzymanie miejsc pracy”, przedstawiamy niżej stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie2020.

16.04.2021WIĘCEJ

Aktualizacja listy rankingowej - 4.02.2021

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy proces oceny odwołań. Do ich oceny zaangażowaliśmy zewnętrznych ekspertów. Przypominamy, iż alokacja na odwołania wynosi 1 345 736,14 zł. Ocena w ramach procedury odwoławczej jest oceną ostateczną złożonego wniosku. Do każdego Wnioskodawcy w najbliższym czasie zostanie skierowana drogą mailową informacja o wyniku oceny.

04.02.2021WIĘCEJ

Aktualizacja listy rankingowej (22.01.2021)

W związku z decyzją ZarząduWojewództwa Lubuskiego dotyczącą zwiększenia wartości dofinansowania w projekcie pt. „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH” poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową.

22.01.2021WIĘCEJ

Informacja w sprawie odwołań

W związku z pytaniami kierowanymi przez Państwa w sprawie wcześniej złożonych odwołań od wyników konkursu informujemy, że trwa proces ich weryfikacji. Ze względu na dużą ilość złożonych aplikacji przewidujemy, że proces ten powinien zakończyć się na przełomie stycznia i lutego br.

08.01.2021WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: