Kontakt:

+48 534 052 819

Pytania o odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi przez przedsiębiorców pytania i odpowiedziami.

PORADNIK WNIOSKODAWCY 

WERSJA DEMO WNIOSKU 

Objaśnienia do wniosku:

- Kolor zielony – możliwe jednorazowe poprawki formalne,
- Kolor czerwony – brak możliwości poprawy, niewypełnienie choćby jednego z takich pól (merytorycznych) powoduje odrzucenie wniosku bez możliwości poprawy. Uwaga: w sytuacji, w której Wnioskodawca – np. poprzez nieuwagę – nie rozpisał Operacji na 2 etapy i przekroczył 70% limit wartości etapu 1, będziemy rekomendować rozłożenie tego na 2 etapy w budżecie i w konsekwencji podział opisu wydatków z pola F05 na pola F05 i F07 (podział – bez możliwości zmiany/uzupełnienia treści).
- Kolor pomarańczowy - brak możliwości poprawy, niewypełnienie choćby jednego z takich pól (merytorycznych) nie powoduje jednak formalnego odrzucenia wniosku, i wniosek może być poddany ocenie merytorycznej. Jest tu jednak ryzyko po stronie Wnioskodawcy: brak uzasadnienia dla kryteriów może skutkować nieprzyznaniem punktów!

FAQ:

Skąd pochodzą przekazywane pieniądze?
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na jego realizację podpisała Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Czy przedsiębiorca musi wnieść wkład własny?
Tak. Bon może być udzielony na pokrycie do 95% wydatków kwalifikowalnych Operacji. Przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych Operacji.

Jak długo będzie trwał nabór uzupełniający wniosków?
Nabór uzupełniający zostanie przeprowadzony w wyznaczonym przez Operatora dniu – informacja o dokładnej dacie zostanie zamieszczona w „Ogłoszeniu o naborze uzupełniającym”. Nabór będzie trwał pełne 8 godzin (od godz. 8:00-16:00).

Gdzie mam złożyć drukowaną wersję wniosku?
Takiej wersji się nie składa. Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą do złożenia wniosku w formie nieedytowalnej (format pdf.) wypełnionego formularza Wniosku o Bon wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego systemu do ładowania i przesyłania plików.

Jakie wymagane są załączniki do Wnioski o Bon?

1. Budżet Operacji (stanowi on integralną część Wniosku o Bon).
2. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
4. Dokumenty przedstawiające wielkość przychodów w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec - maj 2020 r.) oraz dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r.
5. Oświadczenie przedstawiające kondycję ekonomiczną Wnioskodawcy na dzień 31.12.2019 r.
6. Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku
Należy stosować wzory załączników określone przez Operatora i zamieszczone na stronie projektu w dniu ogłoszenia naboru uzupełniającego.

Kto może ubiegać się o Bon w ramach projektu?
Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Bon w ramach Projektu jest przedsiębiorstwo (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które:
a) posiada siedzibę na terenie województwa lubuskiego,
b) spełnia definicję mikro, małego lub średniego,
c) rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej nie później niż od 1 stycznia 2020 r.,
d) nie posiadało zaległości w płatnościach podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r.,
e) nie otrzymało, jak również nie ubiega się o udzielenie Bonu od drugiego Operatora,
f) odnotowało spadek łącznej wartości przychodów (rozumianej jako wartość sprzedaży produktów, towarów i usług) o minimum 25% w następstwie wystąpienia COVID-19 w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec - maj 2020 r.) w porównaniu do dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r.,
g) zagwarantuje trwałość Operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013,
h) zadeklaruje utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy (liczonych od dnia złożenia Wniosku o Bon), wg stanu zatrudnienia na 30.04.2020 r.
i) nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ani nie jest objęte zakazem dostępu do środków funduszy europejskich, nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej (wynikający z decyzji KE uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym), nie jest objęte postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym lub restrukturyzacją,
j) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub którykolwiek członek organów zarządzających (spółka kapitałowa) bądź wspólnik (spółka osobowa) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

O wsparcie mogą ubiegać się tylko tzw. firmy MŚP, co to znaczy?
Uogólniając, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) to taka firma, która zatrudnia mniej niż 250 pracowników a jej roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo to takie, które spełnia warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 z późn. zm.) Pomoc jest przyznawana jednemu przedsiębiorcy, a powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami będą badane na podstawie art. 3 Załącznika nr I do ww. Rozporządzenia. Jeśli chcesz ocenić swój status MŚP, możesz skorzystać z poniższego kwalifikatora https://kwalifikator.een.org.pl/

Na co może być udzielony bon?
Bon może zostać udzielony na cele inwestycyjne (np. zakup maszyny, remont lokalu) lub na cele inwestycyjne i obrotowe (kupno materiałów do produkcji, zapłatę za czynsz). Przy czym udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa wynosić będzie do 50% całości wydatków.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwalifikowalna wartość Operacji w ramach bonu?
Minimalna i maksymalna kwalifikowalna wartość Operacji w ramach Bonu jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
a) w przypadku osoby samozatrudnionej (tj. jednoosobowej działalności gospodarczej): minimalna wartość Operacji wynosi 10 526,31, a maksymalna wartość Operacji wynosi 52 631,57 zł;
b) w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalna wartość Operacji wynosi 31 578,94 zł, a maksymalna wartość Operacji wynosi 126 315,78 zł;
c) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna wartość Operacji wynosi 52 631,57 zł, a maksymalna wartość Operacji wynosi 210 526,31 zł.

Jaka jest minimalna i maksymalna wartość udzielonego bonu?
Kwota dofinansowania Operacji w ramach Bonu jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
a) w przypadku osoby samozatrudnionej (tj. jednoosobowej działalności gospodarczej): minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł;
b) w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 120 000,00 zł;
c) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

Jakie wydatki kwalifikują się do objęcia wsparciem?
w przypadku celu inwestycyjnego, to:
- zakup lub stworzenie środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17), tj. rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki,
- specjalne środki transportu, wyszczególnione w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z dnia 3 października 2016 r., Dz.U. 2016 poz. 1864),
- roboty, materiały budowlane, wydatki na nadzór i opłaty administracyjne, przy czym wydatki te są limitowane i mogą stanowić maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych części inwestycyjnej Operacji,
w przypadku celu obrotowego, to:
zakup środków obrotowych jeśli są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, tj. surowce; towary, materiały, produkty i półprodukty, koszty utrzymania powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (czynsz, najem, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń).

Czy autolaweta lub food-truck to specjalne środki transportu?
O zakwalifikowaniu pojazdu do kategorii „specjalne środki transportu” decyduje stanowisko GUS. Operator będzie rozstrzygał te kwestie indywidualnie.

Czy można kwalifikować wydatki poniesione przed złożeniem wniosku?
Tak, do wsparcia kwalifikować się będą wydatki poniesione najwcześniej 1 lutego 2020 r.

Czy przed złożeniem Wniosku należy przeprowadzić rozeznanie rynku?
Tak, wnioskodawca jest zobowiązany rozporządzać przyznanymi środkami w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Z uwagi na powyższe, zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej poniższe czynności:
- w przypadku zakupów inwestycyjnych (koszt jednostkowy) na kwotę minimum 5 tys zł netto/sztukę (brutto dla Wnioskodawców nie odzyskujących podatku VAT) - przedstawienie co najmniej 2 ofert handlowych/ cenników, o ile na rynku istnieje co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca może przedstawić jedną ofertę handlową / cennik;
- w przypadku zakupów na część obrotową - potwierdzeniem wysokości wydatku może być np. opłacona przez Wnioskodawcę historyczna faktura zakupowa Wnioskodawcy (dotycząca zakupów zrealizowanych w okresie 12 m-cy przed złożeniem Wniosku o Bon) lub oferta od jednego dostawcy. Oferta dostawcy dotyczy w szczególności zakupów planowanych do realizacji po dniu złożenia wniosku.
Do wniosku należy dołączyć wyłącznie protokół/ protokoły z rozeznania rynku (na określonym przez Operatora wzorze) – nie zaś otrzymane oferty/ cenniki/ faktury (mogą one jednak podlegać weryfikacji przez Operatora na późniejszych etapach realizowanego projektu grantowego)

Jakie warunki podlegają ocenie formalnej wniosku?
- złożenie wniosku i załączników w wymaganej formie
- kompletność i poprawność wypełnienia wniosku i załączników, uzupełnienie wszystkich wymaganych pól. Jednorazowej poprawie na etapie oceny formalnej, polegającej na uzupełnieniu oczywistych omyłek, podlegać mogą tylko następujące dane: status MŚP, nazwa firmy, NIP, osoba do kontaktu, historia firmy, okresy realizacji, trwałość operacji, załączniki (sekcja C, D oraz punkty B01 i B02 wniosku). Nie ma możliwości poprawiania wniosku w zakresie merytorycznym;
- złożenie wszystkich wymaganych załączników;
- spełnienie kryteriów dopuszczających, o których mowa w Załączniku nr 3 do Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/2020 do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym, przy czym w ramach kryterium „Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia” ocenie będzie podlegać czy wszystkie wydatki przedstawione do dofinansowania przez MŚP są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych.
Wniosek oceniony negatywnie pod względem formalnym nie przechodzi do oceny merytorycznej. Od oceny formalnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

Na czym polega ocena merytoryczna wniosku?
Ocena merytoryczna jest dokonywana przez powołaną przez ZIPH Komisję Oceny Wniosków (KOW) według kryteriów punktowanych, o których mowa w załączniku nr 3 do Wezwania, przy czym pojedynczy Wniosek o Bon może otrzymać maksymalnie 24 pkt. Ponadto KOW dokonuje oceny kryterium „Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia” w zakresie: 1) czy wydatki zostały odpowiednio dobrane do projektu, są niezbędne do jego realizacji i osiągania założonych celów? 2) czy wysokość wydatków jest ustalona w sposób wiarygodny, racjonalny i efektywny?

Kiedy poznamy wyniki konkursu?
Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu to I połowa listopada 2020 r. Po zakończeniu oceny merytorycznej Operator sporządza listę rankingową. Warunkiem zamieszczenia na liście rankingowej jest uzyskanie powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów. Projekty będą zamieszczone na liście według malejącej liczby punktów. Lista rankingowa jest publikowana na stronie internetowej Operatora. Ponadto, każdy Wnioskodawca otrzyma na wskazany adres e-mail informację o wyniku oceny.

Jak brzmi kryterium autorskie?
Kryterium „Efektywność projektu i wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego” . W ramach kryterium ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji Operacji tj.:
• czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Operacji są współmierne do planowanych nakładów? Tak- 1 pkt, Nie – 0 pkt
• czy zaplanowane wydatki umożliwią zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście zabezpieczenia przed COVID-19? Tak- 1 pkt, Nie – 0 pkt
Możliwa do uzyskania punktacja w ramach kryterium autorskiego to 0 - 2 pkt.
Punkty podlegają sumowaniu.

Czy o bon mogę starać się u dwóch Operatorów?
Nie, w ramach Projektu jeden Wnioskodawca może uzyskać jeden Bon. Przedsiębiorca może ubiegać się i otrzymać Bon wyłącznie od jednego Operatora tj. od Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej lub Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Złożenie przed jedną firmę Wniosku do dwóch Operatorów powoduje ich automatyczne odrzucenie u każdego z nich. Zastrzeżenie to dotyczy także spółek cywilnych i wspólników - wsparcie nie może być udzielone Wnioskodawcy będącemu wspólnikiem spółki cywilnej, o ile spółka cywilna występuje jako Wnioskodawca.

Jaki jest maksymalny czas trwania operacji realizowanej w ramach bonu?
Czas trwania Operacji realizowanej w ramach Bonu musi wynosić co najmniej 1 miesiąc i nie może przekraczać 12 miesięcy, przy czym realizacja rzeczowa i finansowa Operacji nie może rozpocząć się później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zakończyć później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czy w ramach udzielonego wsparcia są przewidziane kontrole?
Firmy, które otrzymały bon muszą liczyć się z ewentualną kontrolą udzielonego im wsparcia. Kontrola może być przeprowadzana w całym okresie obowiązywania umowy. Kontrole może przeprowadzić ZIPH, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, lub inna upoważniona przez nich instytucja.

Czy jestem zobowiązany do zachowania trwałości projektu?
Firma, która otrzyma bon jest zobowiązana do zachowania 3-letniego okresu trwałości dofinansowania liczonych od dnia rozliczenia wsparcia (nie jego przekazania), w tym czasie nie może m.in. zawiesić czy zamknąć działalności gospodarczej, czy sprzedać zakupionych środków trwałych.

Czy przedsiębiorca wpisany do CEIDG mający stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w innym województwie (np. w wielkopolskim) oraz dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w woj. lubuskim spełnia kryterium "Kwalifikowalność przedsiębiorcy" w zakresie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i może starać się o bon?
Za kwalifikowalne można uznać wyłącznie podmioty wskazujące we wpisie do CEIDG w polu „stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej” adres na terenie woj. lubuskiego.

Czy spółka jawna (2 współwłaścicieli, nie zatrudnia dodatkowych osób) może starać się o wsparcie 50 tys czy 120 tys zł?
Należy przyjąć, iż osoba samozatrudniona to osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą na własny rachunek, własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Spółka jawna jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną - nie spełnia zatem przesłanki „osoby samozatrudnionej”, bez względu na to, czy spółka kogoś zatrudnia, czy też nie. Możliwe jest zatem uzyskanie dofinansowania na poziomie max. 120 tys zł (tj. limit wsparcia dla mikroprzedsiębiorstwa).

Jak definiowana jest firma mikroprzedsiębiorca - samozatrudniony?
Osoba samozatrudniona to osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą na własny rachunek, własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Celem zapewnienia równego i tożsamego podejścia do wszystkich Wnioskodawców Operator zdecydował, że zasadne jest tu zastosowanie metodologii opartej na Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z poźn.zm.). Zatem w „Oświadczeniu o statusie MŚP” (stanowiącym załącznik do Wniosku o Bon) firma dokonuje określenia swojego statusu samozatrudnionego, w identyczny sposób jak pozostałe wielkości firmy (mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa). Tym samym, Wnioskodawca – wypełniając oświadczenie – będzie wskazywał na jedną z poniższych kategorii wielkości podmiotu:
• Mikroprzedsiębiorstwo – osoba samozatrudniona
• Mikroprzedsiębiorstwo
• Małe przedsiębiorstwo
• Średnie przedsiębiorstwo
• Przedsiębiorstwo inne niż MŚP
Zatem przedsiębiorca, który wg stanu za lata 2017 - 2019 był samozatrudniony, lecz w roku 2020 zatrudnił dodatkowego pracownika, składając wniosek o bon wciąż zachowuje status samozatrudnionego.

Czy pracownik na umowę zlecenie jest pracownikiem firmy?
Zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 w skład personelu wchodzą:
a) pracownicy
W celu ustalenia, kim jest pracownik należy odnieść się do przepisów krajowych, czyli w tym przypadku do kodeksu pracy, który zawiera definicję legalną pracownika. Zgodnie z art. 2 KP pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W związku z tym, uwzględnić należy tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego
Analizując powyższą kategorię należałoby uznać, że nie są to osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wynika to z faktu, że według kodeksu pracy (prawo krajowe) za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. (art. 2 K.P.). Jednakże, biorąc pod uwagę, że o pracownikach (których rozumieć należy w oparciu o definicję przyjętą w prawie krajowym) stanowi punkt a), to punkt b) należy traktować w sposób, że tu zakwalifikuje się osoby na umowach cywilnoprawnych. Jest to odrębna kategoria do której zaliczane będą osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby zatrudniane na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Rozumienie tej kategorii w powyższym ujęciu potwierdza fakt, że status MŚP rozpatrywany w tym przypadku jest w oparciu o definicje i regulacje, które wynikają z załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
c) właściciele-kierownicy
Do tej kategorii zaliczani będą właściciele, którzy biorą udział w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a także udziałowcy pod warunkiem, że korzystają oni z uprawnień właścicielskich. Do tej kategorii nie można zaliczyć osoby współpracującej (zgłoszonej do ZUS) i traktować ją jako właściciela. Wydaje się jednak, że osobę taką można zaliczyć jako kierownika pod warunkiem, że wykonuje czynności zarządcze/kierownicze, korzysta z uprawnień właścicielskich i sprawuje faktyczne kierownictwo nad działalnością przedsiębiorstwa. Członkowie zarządu spółki nie mogą być zaliczani do tej kategorii z tego względu, że swoją funkcję pełnią najczęściej na podstawie powołania, które następuje na mocy uchwały wspólników (np. spółki z o. o.) W związku z tym będą oni zaliczani do kategorii zawartej w punkcie a) – pracowników.
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe
Ta kategoria dotyczy spółek osobowych (np. partnerskiej) oraz do tej grupy należą również osoby prowadzące jednoosobową zarejestrowaną działalność gospodarczą i świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu.

Podstawa prawna:
• Artykuł 5 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
• Artykuł 1 Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422).
• Art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Czy w przypadku, gdy osoba będąca wspólnikiem s.c. prowadzi także indywidualną działalność gospodarczą, wnioskodawcą może być zarówno s.c. jak i wspólnik w ramach działalności indywidualnej?
W przypadku, gdy osoba będąca wspólnikiem s.c. prowadzi także indywidualną działalność gospodarczą, wnioskodawcą może być albo s.c. albo wspólnik w ramach działalności indywidualnej. Niedopuszczalne jest także składanie wniosków: osobno przez s.c. i osobno przez wspólnika do różnych Operatorów.

Skontaktuj się z nami: