Kontakt:

+48 534 052 819

Informacje o projekcie

Projekt „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomoc dla lubuskich przedsiębiorców udzielana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U., poz. 773).

Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców to narzędzie, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek ograniczeń związanych ze stanem epidemii w naszym kraju. Działanie jest realizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przeznaczył na bony dla firm 30 milionów złotych. Operatorami środków wybrane zostały: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Warunki, które należy spełnić, aby ubiegać się o bony:
• Przynależność do sektora MŚP 
• Siedziba na terenie Województwa Lubuskiego
• Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 1 stycznia 2020 r.
• Udokumentowany spadek przychodów o 25%
• Deklaracja prowadzenia działalności przez okres 3 lat po rozliczeniu wsparcia
• Deklaracja utrzymania miejsc pracy wg. stanu zatrudnienia na 30.04.2020
• Brak zaległości publicznoprawnych na dzień 31 grudnia 2019
• Skumulowana pomoc w związku z COVID-19nie może przekroczyć 800 000 euro (dotacje, odroczenia płatności, gwarancje bankowe, pożyczki specjalne)

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców:
Samozatrudniony: do 50.000 zł
Mikroprzedsiębiorstwo: do 120.000 zł
Małe przedsiębiorstwo: do 200.000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: do 200.000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów.

Środki można przeznaczyć zarówno na cele inwestycyjne (m.in. zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalnych środków transportu oraz na remont i adaptację lokalu) oraz obrotowe (mogą stanowić max. 50% wartości przedsięwzięcia). Każda firma, która skorzysta ze wsparcia jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% oraz pokrycie podatku VAT. Musi również zadeklarować gotowość do poddania się ewentualnej kontroli, utrzymania stanu zatrudnienia przez 12 m-cy oraz do niezbywania środków trwałych i niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce: Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami: