Kontakt:

+48 534 052 819

Dokumentacja konkursowa do pobrania

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym
Procedury udzielania grantów wersja 21 01 2022
Kryteria dopuszczające i punktowane (zgodne z zał. nr 3 do Wezwania Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-N01/2020 do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym. 
Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH) – wersja z dnia 1.03.2022 r.
Wniosek o bon (wraz z załącznikiem nr 1)
Wniosek o bon (wraz z załącznikiem nr 1) - wersja dla starszych programów excel
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP
Załącznik nr 3 – COVID 19 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
Załącznik nr 4 - COVID 19 - Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy
Załącznik nr 5 - Deklaracja Wnioskodawcy dot. uzyskanego przychodu
Załącznik nr 5 - Deklaracja Wnioskodawcy dot. uzyskanego przychodu (dla starszych wersji xls)
Załącznik nr 6 - Protokół z rozeznania rynku
Załącznik nr 7 - Oświadczenie przedstawiające kondycję ekonomiczną Wnioskodawcy na dzień 31.12.2019 r
Wzór Umowy o udzielenie Bonu – os. fizyczna prowadząca DG
Wzór Umowy o udzielenie Bonu – spółka cywilna
Wzór Umowy o udzielenie Bonu – spółka jawna
Wzór Umowy o udzielenie Bonu – spółka z o.o.
Wzór deklaracji wekslowej i wzór weksla
Instrukcja wypełniania Wniosku o Bon
Instrukcja dla Wnioskodawcy w zakresie dokumentów potwierdzających spadek przychodów
Instrukcja obsługi Systemu Składania Wniosków Online

DOKUMENTY POMOCNICZE

1. Poradnik Wnioskodawcy
2. Klasyfikacja Środków Trwałych – samochody specjalne
3. Zasady kumulacji pomocy z poszczególnych sekcji Komunikatu Komisji

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Wzór Oświadczenia o wycofaniu wniosku

Skontaktuj się z nami: